Pyetjet e shpeshta

Duke seleksionuar trajnimin dhe plotësuar të gjitha rubrikat në formën Apliko.

Trajnimet janë të dedikuara për programerët e nivelit fillestarë dhe të mesëm.

Fillimisht duhet të përzgjedheni e më pas të paguani. Çmimi për trajnim është 560 euro, pagesa mund të ndahet në dy këste. Pagesa mund të bëhet brenda ditëve të para të trajnimit. Për të siguruar vendin, ju sugjerojmë që pagesën ta bëni sa më herët.

Pagesa prej 560 euro, mund të ndahet në dy këste. Kësti i parë paguhet në momentin që filloni trajnimin, ndërsa kësti i dytë pas javës së katërt të trajnimit.

Përzgjedhja bëhet nga FLOSSK dhe trajnerët të angazhuar për atë trajnim.

Për datat dhe orarin e saktë luteni të vizitoni seksionin e trajnimeve.

Afatet për aplikim mund t'i gjeni tek thirrja për trajnimeve.

Trajnimet mbahen online si dhe në klasë në Prishtina Hackerspace (PRNHS). PRNHS është një hapësirë e bazuar në anëtarësi e hapur për bashkëpunim, rrjetëzim dhe eksperimentim. Të gjithë pjesëmarrësve do të ju ofrohet akses 24/7 që edhe pas trajnimit të mund ta shfrytëzojnë hapësirën për punë, mësim dhe rrjetëzim.

Trajnimet janë të dizajnuara, që ligjërimi dhe ushtrimet të ndodhin gjatë klasës. Pjesëmarrësit do të kalojnë 9 deri në 12 orë në javë së bashku. Nevoja për kohë jashtë klase është pjesërisht e domosdoshme por shumë e mirëseardhur. Pas çdo ditë të trajnimit mund ta shfrytëzoni hapësirën, për punë, mësim dhe rrjetëzim.

FLOSSK në kordinim me trajnerët dhe kompanitë partnere do të ju mundësoj punë praktike studentëve më të suksesshëm.

Komunikimi në trajnime zhvillohet në gjuhën shqipe. Njohuria e gjuhës angleze është e nevojshme për pjesëmarrje.

Të gjitha detajet paraqiten në secilen thirrje për trajnime. Për pyetje të tjera shtesë lirisht na shkruani në [email protected]

Për pjesëmarrësit/et që përfundojnë me sukses programin u ipet një certifikatë e trajnimit profesional jo-formal nga FLOSSK.

Është një program trajnimi profesional jo-formal. I dedikuar të plotësoj nevojat e tregut në fushën e teknologjisë.