Home FAQ A do të ketë ndonjë lehtësim në raport me pagesën?

A do të ketë ndonjë lehtësim në raport me pagesën?

Pagesa prej 560 euro, mund të ndahet në dy këste. Kësti i parë paguhet në momentin që filloni trajnimin, ndërsa kësti i dytë pas javës së katërt të trajnimit.