Home FAQ Në çfarë gjuhe do të zhvillohet trajnimi?

Në çfarë gjuhe do të zhvillohet trajnimi?

Komunikimi në trajnime zhvillohet në gjuhën shqipe. Njohuria e gjuhës angleze është e nevojshme për pjesëmarrje.