PHP Laravel Framework

PHP Laravel Framework është një trajnim transformues që përgatit të rinjtë të hyjnë në karrierë të teknologjisë, trajnim i projektuar për të ju punësuar.

Kushtet paraprake:
Njohuri bazike në programim – HTML, CSS.
Njohuri në JavaScript, e mirësardhur!
Laptop personal.

Me rëndësi
• Afati i fundit për aplikim, 26 nëntor!
• Seleksionim dinamik (në momentin që seleksionohen 12 persona mbyllet aplikimi)!
• Pagesa deri më 26 nëntor – 230 eur!

Orari:
• 28 nëntor 2022 – 2 shkurt 2023
• 4 ditë në javë (e hënë – e enjte) 10:00 – 14:00
• 72 orë ligjerim | 72 orë praktikë
• Madhësia e klasës, 12 persona.

 

PHP Laravel Framework

PHP është gjuhë e provuar dhe e testuar me më shumë se 25 vjet ne treg, ku rreth 80% e web-it punon me PHP (Wikipedia, Tumblr, Facebook, Slack etj).
Përmbanë një ekosistem të pjekur që përfshinë një sistem të fuqishëm për menaxhimin e librarive, të gjitha libraritë që një developer-i/e mund t’i nevojiten, si dhe një komunitet gjigand.
Ky ekosistem përshinë disa prej framework-ave më të përdorur në web për zhvillim të shpejtë dhe lehtë të menaxhueshëm, sikurse Laravel, Symfony dhe Laminas.

Hyrje në kurs
Laravel është një kornizë (framework) për zhvillim në web me sintaksë elegante, që ofron një strukturë dhe një pikë startuese për kijimin e web aplikacioneve, duke i lejuar zhvilluesve të fokusohen në aplikacion, e jo patjetër në detaje të implementimit.

Është progresiv pasi është i përshtatshëm për zhvillues të niveleve të ndryshme teknike, lehtësisht i shkallëzuar (scalable), pasi funksionon për aplikacione me pak trafik, si dhe ato me miliona përdorues. Gjithashtu, me të punon një komunitet shumë i madh e i talentuar, me mijëra zhvillues.

Para se të fillojmë me Laravel, disa koncepte në PHP janë parakusht, pasi që ato janë kritke për pjesën tjetër të kursit.

Ideja gjenerale është që të mësojmë duke bërë.
Gjatë kursit, do të krijojmë një aplikacion shembull, që do të mbulojë të gjitha aspektet e Laravel-it.

Hyrje në PHP dhe konfigurimi
– Hyrje në PHP
– Instalimi dhe konfigurimi i një mjedisi lokal për zhvillim
– Konfigurimi i Visual Studio Code për zhvillim në PHP
– Përdorimi dhe konfigurimi i Git dhe GitHub

Programimi i orientuar në objekte në PHP
– Classes and objects, properties and methods
– Inheritance, composition & encapsulation
– Interfaces and abstract classes
– Value objects and immutability
– Exceptions

Composer dhe libraritë
– The concept of autoloading in PHP
– Përdorimi i composer dhe kërkimi i librarive
– Ngarkimi automatik (autoloading) në PHP

Manipulimi me databazë
– Krijimi i databazave
– Ekzekutimi i pyetjeve (queries) dhe marrja e të dhënave
– Parandalimi i SQL injections

Parakushtet për Laravel, hyrje dhe konfigurimi
– Hyrje në Laravel dhe në strukturën MVC
– Konfigurimi fillestar
– Vegla për instalimin e Laravel-it
– Pse përdorim vegla dhe librari

Bazat
– Cikli i jetës të një kërkese (Request Lifecycle)
– The request lifecycle
– Routes, controllers & views
– Puna me CSS dhe Javascript
– Route wildcard constraints

Blade templating engine
– Bazat
– Dy mënyra për punë me blade

Manipulimi me databazë në Laravel
– Environment files and database constraints
– Migrations 101
– Eloquent ORM and the Active Record pattern
– Krijimi i modeleve të reja
– Performing updates and HTML escaping
– Mitigating Mass Assignment Vulnerabilities
– Route model binding
– Starting with eloquent relationships
– The N+1 problem with ORMs & eager loading relationships
– Database seeding
– Model factories

Integrimi me dizajn
– TailwindCSS
– Komponentet Blade dhe CSS grids
– Integrimi me Alpine.js
– Krijimi i komponenteve të reja

The filesystem & caching
– Use caching for expensive operations
– Use the filesystem class to read a directory
– Use existing libraries to simplify our work

Lokalizimi
– Shtimi i gjuhëve të tjera
– Ndryshimi ndërmjet gjuhëve

Kërkimi, filtrimi & faqezimi (pagination)
– Funksionalizimi i kërkimit
– Optimizimi dhe pastrimi i kodit
– Teknika të avansuara të kërkimit
– Inspektimi dhe debug-imi i pyetjeve (queries) në databazë
– Hyrje në faqëzim (pagination)
– Faqëzimi me eloquent

Forms & Authentication
– Building a user registration page
– Password hashing
– Failing validation and preserving old input data
– Displaying a success flash message
– Login & logout
– Building the login page
– Laravel Breeze introduction

Format dhe autentikimi
– Krijimi i një faqe për regjistrim
– Password hashing
– Validimi dhe ruajtja e të dhënave paraprake
– Shaqja e mesazheve të suksesit
– Kyçja dhe çkyçja
– Krijimi i faqes për kyçje
– Hyrje në Laravel Breeze

Puna me API të jashtëm
– Github’s API
– Krijimi i një servisi për autentikim
– The service container and interfaces
– Hyrje në Laravel Socialite

Seksioni për administratorë dhe autorizimi
– Limitimi i aksesit për vetëm për administratorë
– Validimi dhe menaxhimi i ngarkimit të fajll-ave
– Gates & Policies në Laravel

Email-at dhe Notifikimet
– Hyrjë në emaila dhe notifikime
– Dërgimi i email-ave
– Llojet e ndryshme të notifikimeve

React 101
– Hyrje në React dhe frontend frameworks
– Klasat, funksionet dhe hooks në React
– State, props and events
– Komponentet

Testimi
– Pse duhet testuar aplikacionet?
– Llojet e ndryshme të testeve
– PHPUnit
– Testet në Laravel

Përfundim
– Përshkrime për commands, events & queues
– Çfarë më tutje?

Uran Hajzeraj është software engineer nga Prishtina, me përvojë profesionale 4 vjeçare në zhvillimin e web aplikacioneve në PHP.
Për momentin, Urani punon si backend engineer, me fokus të veçantë në PHP, në “Teamleader”, kompani Belge me produkte softuerike (SAAS) të specializuara në menaxhim të punës (work management), e cila numron mbi 15,000 klientë.
Urani ka pasion muzikën elektronike dhe fitnesin në kohën e lirë.

Elvis Sylejmani, është një back-end developer në kompaninë Frakton.Ku krijon dhe mirëmbanë api’të, krijimin e serviseve të reja, sigurimin e aplikacionit, mirembajtjen e “legacy code”, etj.
Kam eksperiencë të gjerë duke përdorur gjuhë programuese të ndryshme si: PHP, Javascript, TypeScript, Go, etj., dhe librari e framework të tyre ku prej tyre vlejnë të ceken: Laravel dhe NodeJS.
Ka qenë i përfshirë në shumë aplikacione që shtrihen nga e-commerce deri tek procesimi i imazheve 3D.

 

Apliko tani

Arkivë

Më shumë